File preparation for translation service

File preparation for translation service

Tôi là một Freelancer, tôi cung cấp File preparation for translation service cho Translation/Localization Companies với hơn 10 năm kinh nghiệm.

File preparation for translation service sẽ giúp bạn tạo chuẩn bị source file (source file tức là 1 dạng file đầu vào cho một công việc nào đó) một cách hoàn hảo, phục vụ cho công việc dịch được chất lượng, không gặp khó khăn về mặt kỹ thuật.

Ngày nay, CAT Tools đang được sử dụng một cách phổ biến trong ngành Translation and Localization, thì việc Prepare Files sẽ vô cùng quan trọng.

Có 2 trường hợp source file preparation for Translation

1.Source Files for Document Translation

Documentation source formats for language translation can include different types of files such as Word, excel, PowerPoint, PDF, InDesign, Illustrator, FrameMaker, Photoshop, ect.

Trong trường hợp này, công việc prepare file nhằm mục đích chính là tạo ra source file tốt nhất để có thể sử dụng trên các phần mềm dịch CAT Tools.

Có một số File Types (Kiểu file) đặc biệt, chúng ta không thể import on CAT Tools Tools, mà phải chuyển đổi sang các định dạng khác, phù hợp với yêu cầu của CAT Tools. Điển hình như:

 • Indesign, phải export to .idml file
 • Framemaker, phải export to .mif file
 • Ect,…

Bước tiếp theo, tuy từng yêu cầu của Project Manager trong Translation/Localization Companies, tôi sẽ dùng một trong các phần mềm dịch CAT Tools as Trados, Memoq, Worfast, ect để tạo ra Source File có dạng Bilingual Files, để có thể sử dụng trên CAT Tools.

2.Source files for website translation

For website translation or localization, the same preparation tools (i.e. SDL Studio Trados) can be used with source files, but additional steps are needed in the pre- and final preparation steps. Based on the website programming language, website files should be prepared properly by externalizing tags such as HTML tags, C++, JavaScript or PHP internal Code.

Cả hai trường hợp, All File Types sẽ có những quy định chung và quy định riêng về Prepare Files. Dưới đây là danh sách File Types mà tôi có thể Prepare Files cho dự án Translation/Localization của bạn:

 • Simple Delimited Text
  Simple Delimited Text file types have the following extensions: *.txt and *.csv.
 • Microsoft Word
  Microsoft Word file types have the following extensions: *.doc, *.dot for Microsoft Word 97-2003 and Microsoft Word 2000-2003; and *.docx, *.dotx, *.docm, *.dotm for Microsoft Word 2007-2016.
 • Microsoft PowerPoint
  Microsoft PowerPoint file types have the following extensions: *.ppt, *.pps, *.pot for Microsoft PowerPoint 97-2003 and Microsoft PowerPoint 2007-2016; and *.pptx, *.ppsx, *.potx, *.pptm, *.potm, *.ppsm for Microsoft PowerPoint 2007-2013 and Microsoft PowerPoint 2007-2016.
 • Microsoft Excel
  Microsoft Excel file types have the following extensions: *.xlsx, *.xltx, *.xlsm, *.xls, *.xlt.
 • Bilingual Excel Studio
  Bilingual Excel Studio file types have the *.xlsx.
 • Microsoft Visio
  Microsoft Visio file types have the following extensions: *.vsdx; *.vsx; *.vtx; *.vdx; *.vssx; *.vstx; *.vsdm; *.vssm; *.vstm.
 • Adobe FrameMaker 8-2019 MIF
  Maker Interchange Format (MIF) files exported from Adobe Framemaker have the *.mif extension.
 • HTML
  HTML file types have the following extensions: *.html and *.htm for XHTML 1.1, and *.htm, *.html, *.xhtml, *.jsp, *.asp, *.aspx, *.ascx, *.inc, *.php, *.hhk and *.hhc for HTML 5 and HTML 4.
 • Adobe InCopy CS4-CC ICML
  Adobe InCopy CS4-CC files have the *.icml extension.
 • Adobe InDesign CS2-CS4 INX
  Adobe InDesign CS2-CS4 INX files have the *.inx files extension. For later versions of InDesign, INX is superseded by IDML.
 • Adobe InDesign CS4-CC IDML
  Adobe InDesign CS4-CC IDML files have the *.idml files extension.
 • Java Resources
  Java applications can be identified by the *.properties files extension.
 • OpenDocument Presentation (ODP)
  The OpenDocument Presentation files have the following extensions: *.odp, *.otp. These documents can be created from OpenOffice.org, LibreOffice, Google Docs and IBM Lotus Symphony.
 • OpenDocument Spreadsheet (ODS)
  The OpenDocument Spreadsheet files have the following extensions: *.ods, *.ots. These documents can be created from OpenOffice.org, LibreOffice, Google Docs and IBM Lotus Symphony.
 • OpenDocument Text Document (ODT)
  OpenDocument Text Document files have the following extensions: *.odt, *.ott, *.odm. These documents can be created from OpenOffice.org, LibreOffice, Google Docs and IBM Lotus Symphony.
 • PDF
  You can use SDL Trados Studio to translate both editable and non-editable PDFs ( *.pdf extension).
 • Portable Object
  File type definition for the localization of Portable Object files (.PO) derived from GNU Gettext.
 • QuarkXPress Export
  The QuarkXPress Tagged Text and CopyFlow files have the following extensions: *.xtg and *.tag.
 • RTF
  RTF file types have the *.rtf extension.
 • SDL Edit
  SDL Edit documents ( or ITD files), as generated by SDL Trados Studio , have the *.itd file extension.
 • SubRip
  SubRip is the subtitle file format created by the SubRip tool. SubRip files have the file name extension *.srt.
 • Text
  The Text file type has the *.txt extension.
 • SDL Trados Translator’s Workbench
  File type for processing bilingual documents created in SDL Trados Translator’s Workbench using Microsoft Word as a translation editor. ( *.doc; *.docx files).
 • TRADOStag
 • XLIFF file types
  The XLIFF file types have the following extensions: *.sdlxliff, *.xlf, *.xliff, *.xlz, *.mqxlf, *.mqxliff and *.mqxlz.
 • XML (non-XLIFF)
  XML file types (non-XLIFF) have the following extensions: *.resx for XML Microsoft .NET Resources; *.xml, *.dita, *.ditamap for XML OASIS DITA 1.3; *.xml for XML OASIS DocBook 4.5, XML Author-it and XML Any XML; *.html, *.htm for XML MadCap; and *.xml, *.its for XML W3C ITS.
 • JSON
  JSON file types have the *.json extension.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image